நிகழ்வுகள்

சதா சரவணபவனின் தீட்டு வீடு நாடக நூல் , ஓம் நாதம் பல்திறன் வட்டு வெளியீடு

தமிழரியல் இணையத் தொலைக்காட்சி பணிப்பாளரும் மட்டக்களப்பு மக்கள் வங்கியின் மேனாள் உதவிப்பிராந்திய முகாமையாளருமான சதா சரவணபவனின் தீட்டு வீடு நாடக நூல் மற்றும் ஓம் நாதம் பல்திறன் வட்டு வெளியீடும் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை...