இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக பேராசிரியர் சந்திரசிரி ராஜபக்

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக பேராசிரியர் சந்திரசிரி ராஜபக்ஷ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கெலானியா பல்கலைக்கழகத்தின் தகவல் தொடர்புத் துறையின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் சந்திரசிரி ராஜபக்ஷ உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வானொலி மற்றும் ஊடகத் துறையில் ஒரு  முன்னோடி என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.