சந்திரமண்டலத்தை தரிசித்த மட்டக்களப்பு மக்கள்

கல்லடி மீனிசை பூங்காவில் கோள்மண்டல நியூட்டேனியம் தொலைநோக்கியூடான சந்திரமண்டல பார்வையிடல் கண்காட்சி நிகழ்வானது மண்முனைவடக்கு பிரதேச செயலாளர்  மாணக்கவாசகர் தயாபரன்தலைமையில்  கோள்மண்டல ஆய்வியல் விளக்கவுரையாளர் திரு நாலக்க அவர்களின் பங்களிப்புடன் விண்வெளியியல் வளவாளர் திரு சானக்க கொஸ்வத்த அவர்களுடைய சிறப்பான வளவாண்மைகளுடன் மீன்பாடும் தேனாட்டின் விண்வெளியியல் ஆய்வுத்துறையின் வரலாற்று நிகழ்வாக தடம் பதித்தது விஞ்ஞான தொழிநுட்பவியல் அமைச்சின் ஒரு பிரிவாக செயற்படும் கோள்மண்டல ஆய்வு மையத்தின் இந்நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக விஞ்ஞான தொழிநுட்பவியல் ஆய்வு அமைச்சின் விதாதா வள நிலைய விஞ்ஞான தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்களும் களக்கூட்டிணைப்பார்களும் மிகச்சிறப்பான செயலாற்றுகையை வழங்கியிருந்தனர்

நன்றி

Rakuthas Shanmuganathan