அம்பாறை மாவட்டம் – பொத்துவில் பிரதேச சபை

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி        6,114 (6)
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி 4,356 (5)
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 4,288 (4)
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 2,271 (3)