திராவிடர்கள் பகுத்தறிவோடு, மான உணர்ச்சியோடு, சிந்திக்க வேண்டும் – நரகாசூர படுகொலை