9 அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர் சத்தியப்பிரமாணம்

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களாக 9 பேரும், இராஜங்க அமைச்சர் ஒருவரும் சத்தியப்பிரமானம் செய்து கொண்டனர்.

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

1. மங்கள சமரவீர: நிதி மற்றும் ஊடகம்

2. எஸ்.பி.திஸாநாயக்க: சமூகமேம்பாடு, நலன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரிமை

3. டப்ளியு.டி.ஜே. செனவிரத்ன: தொழிலாளர், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சப்ரகமுவ அபிவிருத்தி

4. ரவி கருணாநாயக்க: வெளிவிவகாரம்

5. மஹிந்த சமரசிங்க: துறைமுகம் மற்றும் கப்பல்துறை

6. கயந்த கருணாதிலக்க: காணி மற்றும் நாடாளுமன்ற மறுசீரமைப்பு

7. அர்ஜுன ரணதுங்க: பெற்றோலிய வளத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர்

8. சந்திம வீரக்கொடி: திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி

9. திலக் மாரப்பன: அபிவிருத்தி பணிகள்

 

இராஜாங்க அமைச்சர

10.மஹிந்த அமரவீர: மகாவலி அபிவிருத்தி