உலகளாவிய கல்விசார் அங்கீகாரத்தை உயர்த்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்.

(எம்.எம்.ஜெஸ்மின்)    இந்தியா ,லாகூர் பல்கலைக்கழகம் (UOL) மற்றும் ஸ்ரீலங்கா ,கல்முனை,  முகாமைத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்ப கெம்பஸ்  (CMT),  உலகளாவிய கல்விசார் அங்கீகாரத்தை உயர்த்துவதற்காக அண்மையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கைச்சாத்திட்டுக் கொண்டன.
 BOG தவிசாளர்  அவைஸ் ரவூப், மற்றும் CMT கெம்பஸ் தலைவர் கலாநிதி  ஏ.எம். ஜெமீல் ஆகியோர் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் அண்மையில் கையெழுத்திட்டனர்.
இந்த ஒத்துழைப்பு ஒரு விரிவான பரிமாற்றம் மற்றும் கூட்டாண்மை திட்டத்தை நிறுவுவதற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த ஒப்பந்தம் இரண்டு நிறுவனங்களுக்கும் அவற்றின் சமூகங்களுக்கும் பயனளிக்கக்கூடியதாக அமையவுள்ளது.
இரண்டு பல்கலைக்கழகங்களும் ஒரு கற்றல் மையத்தை நிறுவ ஒப்புக்கொண்டுள்ளன, இது கல்வி மற்றும் தொழில்முறை வளர்ச்சிக்கான மையமாக செயல்படும். கூடுதலாக, இந்த ஒப்பந்தத்தில் மாணவர் மற்றும் விரிவுரையாளர் பரிமாற்றங்களை மேம்படுத்துதல், அறிவு மற்றும் கலாச்சார அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வது ஆகியவை அடங்கும். இந்த முயற்சியானது இரு நிறுவனங்களின் மாணவர்கள் மற்றும் உத்தியோஸ்தர்களின்  கல்வி எல்லைகளை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொகொண்டுள்ளன.
கல்விப்  பரிமாற்றம் மற்றும் கூட்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்களை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய கூறுகளாகும், இது புதுமை மற்றும் கூட்டு ஆராய்ச்சி முயற்சிகளை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்தக் கூட்டாண்மை கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் திறன் அடிப்படையிலான கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித் தரத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலமும், எல்லை தாண்டிய கல்வி ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதன் மூலமும்,  லாகூர் பல்கலைக்கழகம்  மற்றும் CMT கெம்பஸ்  ஆகியவை உயர்கல்வியில் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு வழி வகுத்து வருகின்றன.