தனியன் யானை ஒன்று அட்டகாசத்தில்! காட்டிற்கு துரத்தி அடிக்கும் முயற்சி.