அவுஸ்திரேலியா அரசியல் தீர்வு விடையத்தில் மத்தியஸ்தம் வகிக்க வேண்டும்.