மட்டக்களப்பு பொலிசாரினால் பொதுமக்களுக்கு அறிவித்தல்.