தூய்மையான பொதுச் சேவையில் அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் அரச ஊழியர்களின் பங்கும் பொறுப்பும் என்பது பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்வு.