கந்தளாய் தளவைத்தியசாலைக்கு இரத்த சுத்திகரிப்பு  இயந்திரம் வழங்கி வைப்பு.