உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் காட்டு யானை.