சந்தோஷ் நாராயணனால் யாழ் மாவட்டத்தில் My Dream Academy ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.