ஊருக்குள் புகுந்த யானையின் அட்டகாசத்தால் சொத்துக்களுக்கு சேதம்