அமைச்சரை விட அதிகாரிக்கு சக்தி அதிகமா? ஸ்ரீ லங்கன் எயார்லைன்ஸ் விற்பனைக்கு?