பேராசிரியர் அப்துல் காதரை சிரேஸ்ட ஊடகவியலாளர்கள் சந்திப்பு.