வெள்ளம் காரணமாக சிரமங்களை எதிர்நோக்கும் பொதுமக்கள்.