சுதேச மருத்துவ சர்வதேச மாநாடும் கல்வி மற்றும் வார்த்தகக் கண்காட்சியும் BMICHல் இடம்பெற்றது.