திருமலையில் இடம்பெற்ற ஆட்கடத்தலுக்கு எதிராக நடைபவணி மற்றும் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு.