அமைச்சர்  மர்ஹூம் ஏ.ஆர். மன்சூர்  மரணமடைந்து  ஆறு வருடங்கள் நிறைவு-