அனைத்து வகையான சிகரட்டுகளின் விலைகளும் அதிகரிப்பு

அனைத்து வகையான சிகரட்டுகளின் விலைகளும் உடன் அமுலாகும் வகையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி, ஒரு சிகரட்டின் விலை 25 ரூபாயால் அதிகரிப்பதாக நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.