கிழக்கு மாகாண சுற்றுலா பணியக தலைவராக மதன் நியமனம்.