சுபீட்சம் EPaper 28.09.2022

28.09.2022 supeedsam.