விபத்தில் சிக்கியவரின் முழங்காலுக்கு கீழான பகுதி அகற்றப்பட்ட நிலையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில்.