கூட்டுறவுச் சங்கங்களை மக்கள் மத்தியில் மிளிரச் செய்யும் திட்டங்களை அரசாங்கம் முன்னெடுக்கின்றது. ( அமைச்சின் செயலாளர் – திருமதி கலாமதி பத்மராஜா).