ஊடகவியலாளர்கள் செய்திகளை சீரான முறையில் வெளியிட வேண்டும். ஊடக அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும.