கல்லடி வெட்டுவான் கிராமத்துக்கான தரைவழிப்போக்குவரத்து  தடைப்பட்டுள்ளது.