துன்புற்ற மக்களுக்கு அரணாக இருந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அருட்பணி மேரி பஸ்ரியன்.