டலஸ்  அழகப்பெரும  அவர்களுக்கு சின்னம்  வழங்கி வைப்பு.