சாய்ந்தமருது பெண்கள் சந்தை  வெள்ளத்தினால் பாதிப்பு.