கனமழையால் விவசாய நிலங்கள் ,தாழ் நிலப் பகுதிகளும் மூழ்கியுள்ளது.