அரச கடமைகளை ஆரம்பித்தல் மற்றும் சத்தியப்பிரமாண நிகழ்வு மாவட்ட செயலகத்தில்  இடம்பெற்றது.