13 தங்கப்பதக்கங்களை பெற்ற வைத்தியர் தர்ஷிக்கு கிழக்குத் தமிழர் ஒன்றியத்தினால் பாராட்டு.