பனங்காட்டுப்பாலத்தினூடாக குடிநீர் இணைப்பை கொண்டு செல்லும் வேலைத்திட்டம்-100 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு