அக்குறணை நீர் விநியோகம் பொது மக்களிடம்  கையளிப்பு.