கிண்ணியா குறிஞ்சாக்கேணிப் படகுப் பாதையில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்களுக்கு  உளவளத்துனை  நிகழ்ச்சி.