பாகிஸ்தானில் இலங்கையர் கொல்லப்பட்டமை மிலேச்சத்தனமான செயல்.(கல்முனை முதல்வர் ஏ.எம்.றகீப்)