உள்ளூராட்சி அதிகார சபைகளில் மக்கள் பங்கேற்பதன் மூலம் நல்லாட்சியை ஊக்குவிக்க திட்டம்.