இலங்கையில் தற்போது செய்யப்பட்ட மொத்த பி.சி.ஆர் சோதனைகளின் எண்ணிக்கை 2.7 மில்லியன்

இலங்கையில் ஒரு நாளைக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான பி.சி.ஆர் சோதனைகள் நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சுகாதார அமைச்சின் ஆய்வக சேவைகள் துணை இயக்குநர்  தெரிவித்தார்.

நேற்று செய்யப்பட்ட பி.சி.ஆர் சோதனைகளின் எண்ணிக்கை 23,730 ஆகும்.

இலங்கையில் தற்போது செய்யப்பட்ட மொத்த பி.சி.ஆர் சோதனைகளின் எண்ணிக்கை 2.7 மில்லியன் ஆகும்.