2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்அலுவலக பொறுப்பாளர்களின் பட்டியல்:

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அலுவலக பொறுப்பாளர்களின் பட்டியல்:

தலைவர்: சஜித் பிரேமதாச

பொதுச் செயலாளர்: ரஞ்சித் மத்துமா பண்டாரா

தவிசாளர்: சரத் பொன்சேகா

பொருளாளர்: டாக்டர் ஹர்ஷா டி சில்வா

தேசிய அமைப்பாளர்: திஸ்ஸா அத்தநாயக்க

மூத்த துணைத் தலைவர்கள்: ராஜிதா சேனரத்ன, குமாரா வெல்கமா, கபீர் ஹாஷிம், லட்சுமன் கிரியல்ல, இம்தியாஸ் பாக்கீர் மரைக்கார், ரவி சமரவீர

துணைத் தலைவர்: ஹரின் பெர்னாண்டோ, தலதா அத்துகோரலா, கயந்த கருணாதிலகே, பி.

செயல்பாட்டுத் தலைவர்: ஹரின் பெர்னாண்டோ

தலைமை நிர்வாகி: அஜித் பி பெரேரா

துணை பொதுச் செயலாளர்கள்: நலின் பண்டாரா, அசோகா அபேசிங்க, ரோகிணி விஜரத்னே

துணை தேசிய அமைப்பாளர்: ஜே.சி.அலவதுவாலா, புத்திக பத்திரன

செய்தித் தொடர்பாளர்: எஸ்.எம்.மரிக்கர், மனுஷா நானாயக்கார