பிரதமரின் வரவு செலவுத்திட்ட உரை தமிழில்

வரவு செலவுத்திட்ட உரையை தமிழில் வாசிக்க இங்கே  Budget-Speech-2021-Tamilஅழுத்தவும்.