பாராளுமன்றத்துக்குள் களேபரம்.

அரசியலமைப்பின் 20 வது திருத்தம்  நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இதை நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி வழங்கினார்.

சில எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.