மகிந்தவின் நிழல் இல்லாமல் கோத்தாவுக்கு வெற்றிகரமான அரசியல் வாழ்க்கை இல்லை. மாதில பன்காலோக தேரர்

இந்த நாட்டில் சிறந்த  நிர்வாகியாகவும்  நல்லவராகவும் கோதபய ராஜபக்ஷ இருந்தாலும், அவர் அரசியலில் அனுபவமற்றவர் என்று சிங்கள அமைப்பின் தலைவர் வென். மாதில பன்காலோக தேரர்  தெரிவித்தார்.

மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு இருக்கும் அரசியல் உணர்வு கோதபய ராஜபக்ஷவுக்கு இல்லை என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

20 வது திருத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும், மகிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசியல் நிழல் இல்லாமல் கோதபய ராஜபக்ஷவுக்கு வெற்றிகரமான அரசியல் வாழ்க்கை இருக்காது என்று அவர் கூறினார்.

கொழும்பில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இந்த கருத்துக்களை தெரிவித்தார்