மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள பட்டதாரி பயிலுனர்கள் விபரம்.

0
162

Selected List

Eravur Pattu : https://drive.google.com/file/d/1V-IhDrcuaZvrAqGey0-JQl3mmY92XIVT/view?usp=sharing

Eravur-Town : https://drive.google.com/file/d/1CUOgiPGcWAm8942Z5O7N39xtbkYzuThN/view?usp=sharing

Kattankudy : https://drive.google.com/file/d/1ItFoz3uLntbpGz_mleA7B_ROjLvnaoPI/view?usp=sharing

Koralei Pattu : https://drive.google.com/file/d/1PKUhJXpUk8mf1KW21LGBO7b1tCU0QGMV/view?usp=sharing

Koralei Pattu Central : https://drive.google.com/file/d/1B87KDTska6W7G3u-PloA_k-SnCfj_DsK/view?usp=sharing

Koralei Pattu North – Vakarai : https://drive.google.com/file/d/1jC8ZwT4DIAuyD4KQwBfWAF1jCdGyuUJd/view?usp=sharing

Koralei Pattu South Kiran : https://drive.google.com/file/d/1xN-NBUpo6iZLxjsCnp2v18xNVpwvrIvw/view?usp=sharing

Koralei Pattu West Oddamavadi : https://drive.google.com/file/d/1QYOu5ktw_qJnAdzrL_4OkYRiNK_k4EKO/view?usp=sharing

Manmunai North : https://drive.google.com/file/d/1KhH6b24ZpJhMPK56v16fG30kjZH_xLwf/view?usp=sharing

Manmunai Pattu Arei Pattu : https://drive.google.com/file/d/1Ilbn4U7qQAioAiLWAunrERUUSk_HDfvP/view?usp=sharing

Manmunai South Kaluwanchikudy : https://drive.google.com/file/d/1dB_rKWyrLpi3g0AiAJcqy5SIp_-ISyj-/view?usp=sharing

Manmunai South West Padippalai : https://drive.google.com/file/d/1rnGgvR3CwMcQ6VPqWW3GZvYcI8mpg3Do/view?usp=sharing

Manmunai West Vavunativu : https://drive.google.com/file/d/1mDc3QKDBcvXQP79ljRJh5ncyZQd25Aez/view?usp=sharing

Porativu Pattu Vellavely : https://drive.google.com/file/d/1p4PPFnk2eMlX3o-Wlp-kH5AFC2G9FzWK/view?usp=sharing

Pending List : https://drive.google.com/file/d/10DbCbVUf_Ye_n6Ah6QgzGTkr3qQd326k/view?usp=sharing

Rejected List : https://drive.google.com/file/d/1Y_vJVa0du1t07GA0HCib7gDaW3Niev-9/view?usp=sharing