மட்டக்களப்பில் சருகு புலி .

0
158

( செ.துசியந்தன் )

ஓந்தாட்சிமடம் பிரதானவீதியில் அருகிவரும் புலி இனங்களில் ஒன்றான சருகு புலி ஒன்று வீதியில் உயிரிழந்து கிடப்பதை பொதுமக்கள் பார்வையிடுவதையும் இங்கு காணலாம்