Tag: ஆசிரியர்

பிள்ளைகளை வெறுமனே பட்டதாரிகளாக உருவாக்கி வேலையற்ற பட்டதாரிகள் என்ற பட்டத்தைக் கொடுக்காதீர்கள்

தனியார் கல்வி நிலையங்கள் அவர்களிடம் எது இருக்கின்றதோ அதைக் கொடுத்து பிள்ளைகளையெல்லாம் பட்டதாரிகளாக ஆக்க முயற்சிக்கின்றார்கள். பிள்ளைகளை வெறுமனே பட்டதாரிகளாக உருவாக்கி வேலையற்ற பட்டதாரிகள் என்ற பட்டத்தைக் கொடுக்காதீர்கள். அவர்கள் படித்து முடிந்ததன்...