இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக பேராசிரியர் சந்திரசிரி ராஜபக்

0
285

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக பேராசிரியர் சந்திரசிரி ராஜபக்ஷ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கெலானியா பல்கலைக்கழகத்தின் தகவல் தொடர்புத் துறையின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் சந்திரசிரி ராஜபக்ஷ உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வானொலி மற்றும் ஊடகத் துறையில் ஒரு  முன்னோடி என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.