மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – காத்தான்குடி நகர சபை

0
406

இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி 12,499 (10)
ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி 5,815 (4)
முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு 4,633 (3)
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் 799 (1)
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 235 (0)