அம்பாறை மாவட்டம் – இறக்காமம் பிரதேச சபை

0
221

Votes       %       Members
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி                                            3,283     38.86%       5
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி                                    2,473     29.27%       4
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்               2,313     27.38%        3
இலங்கை பொதுஜன முன்னணி                          380      4.5%           1